دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف- استاندار (رييس)

ب- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان (دبير)

ج- معاون توسعه مديريت و سرمايه انساني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د- مدير­کل ارتبااطات و فناوري اطلاعات استان

هـ- مدير­کل فنآوري اطلاعات استانداري

و- مدير­کل جهاد کشاورزي استان

ز- مدير­کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- مدير­کل آموزش و پرورش استان

ط- مدير­کل راه و شهرسازي استان

ي- مدير­کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

ک- نماينده وزارت نيرو با معرفي وزير نيرو

ل- رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

م- مدير کل صدا و سيماي مرکز استان

ن- شهردار مرکز استان

س- رييس سازمان نظام صنفي رايانه‌اي استان

ع- مدير­کل حفاظت محيط زيست استان

ف- مدير­کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان

ص- مدير­کل دفتر آمار و اطلاعات استانداري

ق- يک نفر از رؤساي دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی