دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف - رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ب – معاون برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

ج - معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

د - مدير کل مديريت بحران استان

هـ - مديرکل حفاظت محيط‌زيست استان

و - نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به انتخاب وزير

ز - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

ح - رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي

ط - رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

ي - رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي استان

ک - نماينده وزارت نيرو به انتخاب وزير

ل- مدير کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

م- مدير کل امور اقتصادي و دارايي استان

ن- مدير کل ارتباطات و فنآوري اطلاعات استان

س- مدير کل دفتر اموربانوان و خانواده استانداري

ع- مدير کل ثبت احوال استان

ف- رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني مرکز استان

ص- مدير­کل پست استان

ق- مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي استان

ر- مدير­عامل شرکت توزيع نيروي برق منطقه‌اي استان

ش- مدير­کل منابع طبيعي استان

ت- مدير­کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان

ث- نماينده شبکه سازمان‌هاي مردم نهاد محيط‌زيست

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی