دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی


شوراي برنامه ريزي و توسعه استان خراسان شمالي

آدرس : خراسان شمالي ، بجنورد ، چهار راه دانش آموز، سازمان مديريت و برنامه ريزي خراسان شمالي

تلفن تماس :05832233105

دورنگار : 05832237718

کدپستي :9413733116

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی