دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف - معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)

ب - رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي (دبير)

ج - رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د - مديرکل مديريت بحران استان

هـ - رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي

و - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

ز- مدير عامل شرکت توزيع نيروي برق منطقه‌اي

ح - مدير کل ارتباطات و فنآوري اطلاعات استان

ط - مديرکل بنياد مسکن انقلاب اسلامي استان

ي - مديرکل حفاظت محيط‌‌ زيست استان

ک - يکي از شهرداران به انتخاب شهرداران استان

ل - رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

م - مديرعامل شرکت ملي گاز استان

ن - مديرکل ثبت اسناد و املاک استان

س- نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير

ع - مدير کل نوسازي مدارس استان

ف- مديرعامل شرکت پخش فرآورده‌هاي نفتي استان

ص- رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

ق- مدير کل استانداردوتحقيقات صنعتي استان

ر- مديرعامل شرکت آب منطقه‌اي استان

ش- مدير عامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان

ت- مدير عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی