دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

شرح وظایف/

وظايف کميته برنامه ريزي شهرستان :

الف – بررسي، تعيين و اولويت بندي پروژه هاي عمراني و توسعه اي شهرستان با رعايت دستورالعمل ها و سياست هاي ابلاغي مراجع قانوني و در چهارچوب سند توسعه استان و نظام فني و اجرايي کشور در سقف اعتبارات ابلاغي با پيشنهاد دبير کميته

ب- ظرفيت سازي و تسهيل مشارکت هاي مردمي و اجتماع محور براي توسعه در سطح شهرستان

ج- پيگيري و نظارت بر اجراي سياست ها و برنامه هاي توسعه صنعت ، بهره برداري از معادن و توسعه تجارت شهرستان

د- پيگيري امور توسعه پايدار ، سرمايه گذاري و توسعه فرصت هاي شغلي شهرستان

ه- اظهارنظر و نظارت بر اجراي طرح هاي توسعه شهري ، روستايي و عشايري در سطح شهرستان

و- پيگيري امور سلامت و امنيت غذايي شهرستان

ز- پيگيري موضوعات تحول اداري، فناوري ،بهره وري و استانداري شهرستان

ح- پيگيري امور توسعه فرهنگي و اجتماعي شهرستان

ط- پيگيري و نظارت بر امور توسعه ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري شهرستان

ي- پيگيري و نظارت بر امور آب ، کشاورزي و منابع طبيعي شهرستان

ک- بررسي و تاييد سند توسعه شهرستان ارائه شده از طرف سازمان و ارائه آن به مراجع زيربط جهت تصويب

ل- پيگيري و نظارت بر عملکرد دستگاه هاي اجرايي شهرستان در خصوص چگونگي مصرف اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي شهرستان و ارائه گزارشات نظارتي شهرستان

م- پيگيري ساير امور ارجاعي از مراجع زيربط

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی