دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف - استاندار (رييس)

ب - مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري (دبير)

ج - رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي

د - رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي

هـ - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

و - رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي

ز - رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

ح - رييس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

ع- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ف- مدير کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان

ط - مديرکل منابع طبيعي استان (بدون حق رأي)

ک - نماينده وزير نيرو در استان به انتخاب وزير

ل - مديرعامل شرکت شهرکهاي صنعتي استان (بدون حق رأي)

م - مدير کل گمرک استان (بدون حق رأي)

ن - سرپرست يکي از بانکهاي استان به انتخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانکها (در استان تهران به پيشنهاد استاندار و تأييد وزير امور اقتصادي و دارايي)

س - دو نفر از کارآفرينان برتر استان يا افراد صاحب‌نظر به پيشنهاد رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن و رييس اتاق تعاون استان و تاييد رييس کارگروه

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی