دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف‌-بررسي طرح‌هاي توسعه عمران شهري­، طرح­هاي باز­آفريني شهري، مجموعه‌هاي شهري، طرح‌هاي بهسازي، نوسازي و مرمت بافتهاي قديمي و فرسوده استان به استثناي وظايف كميسيون ماده (5) قانون تأسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران

ب -وظايف مرتبط با اجراي آيين‌نامه مربوط به استفاده از اراضي و احداث بنا و تأسيسات در خارج از محدوده قانوني و حريم شهرها

ج -بررسي  طرح‌هاي هادي و جامع شهرها، طرح‌هاي فضاهاي شهري (طراحي شهري) و­ روستايي، طرح هاي منظومه توسعه روستايي و طرح­هاي ساماندهي عشاير

د -بررسي برنامه‌هاي بهينه‌سازي مصرف انرژي در استان

هـ -بررسي برنامه‌هاي توسعه حمل و نقل استان، كنترل و نظارت بر حمل كالا و مسافر و ارتقاي بهره‌وري و افزايش ايمني در فعاليت‌هاي مختلف حمل و نقل

و -توسعه سيستم‌هاي انتقال در زمينه گاز طبيعي، آب، برق و فرآورده‌هاي نفتي

ح -بررسي طرح‌هاي پدافند غيرعامل در استان

ط -بررسي  برنامه‌هاي توسعه كمي و كيفي مسكن و زيرساخت هاي مناطق شهري و روستايي استان

ي -ساماندهي فضاها و سكونتگاه‌هاي  غير رسمي شهري ، سکونتگاههاي روستايي و پيگيري پروژه‌هاي زيربنايي ملي

ک - محافظت از بناها و فضاهاي با ارزش فرهنگي و تاريخي در استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی