دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف- معاون سياسي و امنيتي استاندار (رييس)

ب- مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري (دبير)

ج- نماينده تام‌الاختيار سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د- معاون آمار و اطلاعات سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

هـ - مديركل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري

و- رييس سازمان آموزش و پرورش استان

ز- مديركل صدا وسيماي مركز استان

ح- مديركل اطلاعات استان

ط- رييس كل دادگستري استان

ي- رئيس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش استان

ک - فرمانده ناحيه انتظامي استان

ل- رئيس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

م- سه نفر از رؤساي دانشگاههاي استان به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار

ن-  رئيس واحد استاني وزارت فرهنگ و ارشاداسلامي

س- رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

ع- رييس بنياد شهيد و امور ايثارگران استان

ف- مديركل كميته امداد امام‌‌خميني (ره) استان

ص- يكي از فرمانداران به انتخاب استاندار

ق- رييس سازمان تبليغات اسلامي استان

ر- فرمانده منطقه مقاومت بسيج استان

ش- رييس سازمان بهزيستي استان

ت- مديركل ثبت احوال استان

ث- نماينده ساير دستگاههاي اجرايي استان حسب مورد با حق رأي با تشخيص رئيس کارگروه

خ- مديركل زندانها و اقدامات تأميني و تربيتي استان (بدون حق راي)

ذ- يكي از اعضاي شوراي اسلامي استان به انتخاب شوراي يادشده  (بدون حق راي)

ض- دو نفر از صاحب‌نظران و يا اعضاء هيئت علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزشي مرتبط با امور اجتماعي به پيشنهاد كارگروه و تأييد استاندار (بدون حق راي)

ظ- مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی