دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف -معاون ذير‌بط استانداري (رييس)

ب - رييس واحد استاني وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي (دبير)

ج - رييس واحد استاني وزارت اموراقتصادي و دارايي

د - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

هـ- رييس واحد استاني وزارت جهادکشاورزي

و - رييس واحد استاني وزارت راه و شهرسازي

ز - رييس سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

ح - رييس واحد استاني بنياد شهيد و امور ايثارگران

ط - مديرکل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري

ي - مديرعامل سازمان منطقه آزاد (درصورت وجود)

ک - مديرکل کميته امداد امام خميني (ره) استان

ل - سرپرست يکي از بانکهاي استان به انتنخاب و معرفي شوراي هماهنگي بانکها

م- مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی