دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف -رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي استان (رييس)

ب -رييس واحد استاني وزارت امور اقتصادي و دارايي (دبير)

ج -دادستان مرکز استان

د -معاون برنامه‌ريزي سازمان مديريت و برنامه ريزي استان

هـ -رييس واحد استاني سازمان امور مالياتي

و -مديرکل اطلاعات استان

ز -رييس شوراي اسلامي استان

ح -دو نفر صاحب‌نظر در امور اقتصادي و مالي ترجيحا در اقتصاد بخش عمومي يا ماليه عمومي به انتخاب رييس کارگروه

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی