دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

">الف - معاون سياسي و امنيتي استانداري (رييس)

ب - رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني استان (دبير)

ج -  رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د - مديرکل صدا و سيماي مرکز استان

هـ - مديرکل حفاظت محيط‌زيست محيط استان

و - رييس واحد استاني وزارت جهاد کشاورزي

ز - مديرکل دامپزشکي استان

ح - رييس واحد استاني وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي

ط - مديرعامل شرکت آب و فاضلاب شهري استان

ي - مديرعامل شرکت آب و فاضلاب روستايي

ک - دادستان مرکز استان

ل - مديرکل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان

م - رييس واحد استاني وزارت ورزش و جوانان

ن - رييس واحد استاني وزارت آموزش و پرورش

س - رييس واحد استاني وزارت صنعت، معدن و تجارت

ع- مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

ف- مدير کل تعزيرات حکومتي استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی