دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف- معاون هماهنگي امور عمراني استانداري (رييس)

ب- مدير­کل استاندارد و تحقيقات صنعتي استان (دبير)

ج- مدير­کل دفتر فني استانداري

د- مدير­کل دفتر هماهنگي امور اقتصادي استانداري

هـ- مدير­کل جهاد کشاورزي استان

و- مدير­کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدير­کل راه و شهرسازي استان

ح- مدير­کل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

ط- مدير­کل آموزش و پرورش استان

ي- مدير­کل فنآوري اطلاعات و ارتباطات استان

ک- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

ل- مدير­عامل شرکت آب منطقه‌اي استان

م- مدير­عامل شرکت توزيع نيروي برق منطقه‌اي استان

ن- مدير­کل حفاظت محيط زيست استان

س- مدير­کل صدا و سيماي مرکز استان

ع- دادستان مرکز استان

ف- رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني مرکز استان

ص- مدير­کل تعزيرات حکومتي استان

ق- مدير­کل دامپزشکي استان

ر- رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي استان

ش- رييس مجمع امور صنفي استان

ت- مدير­کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

ث- مدير­کل گمرک استان

خ- شهردار مرکز استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی