دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

الف- معاون ذي‌ربط استاندار (رييس)

ب- نماينده وزير علوم، تحقيقات و فنآوري در استان به انتخاب وزير (دبير)

ج- رييس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي استان

د- مدير کل ارتباطات و فنآوري اطلاعات استان

هـ- نماينده معاونت علمي و فنآوري رييس‌جمهور

و- يکي از رؤساي پارک علم و فنآوري استان به انتخاب معاون پژوهشي وزير علوم، تحقيقات و فناوري

ز- مدير کل صنعت، معدن و تجارت استان

ح- رييس خانه صنعت، معدن و تجارت استان

ط- مدير کل حفاظت محيط زيست استان

ي- رييس مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي استان

ک- رييس جهاد دانشگاهي استان

ل- مدير کل آموزش و پرورش  استان

م- مدير کل صدا و سيماي مرکز استان

ن- مدير کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

س- نماينده وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در استان به انتخاب وزير

ع- يک نفر از رؤساي دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشي دولتي استان به انتخاب وزير علوم، تحقيقات و فنآوري

ف- يک نفر از رؤساي دانشگاه‌هاي علوم پزشکي دولتي استان به انتخاب وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي

ص- يک نفر از رؤساي واحدهاي استاني دانشگاه ازاد اسلامي به انتخاب رييس دانشگاه ازاد اسلامي

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی