دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

اعضاء کارگروه/شرح وظایف/

ب- مدير­کل دفتر امور روستايي و شوراهاي استانداري (دبير)

ج- مدير­کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداري

د- مدير­کل راه و شهرسازي استان

هـ- مدير­کل جهاد کشاورزي استان

و- مدير­کل صنعت، معدن و تجارت استان

ز- مدير­کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي استان

ح- مدير­کل ارتباطات و فنآوري اطلاعات استان

ط- مدير­کل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان

ي- مدير­کل آموزش و پرورش استان

ک- مدير­کل امور اقتصادي و دارايي استان

ل- مدير­کل حفاظت محيط زيست استان

م- مدير­کل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان

ن- مدير­عامل شرکت آب و فاضلاب روستايي استان

س- رييس دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني مرکز استان

ع- مدير­کل امور عشاير استان

ف- مدير­عامل صندوق بيمه روستاييان و عشاير استان

ص- يکي از بخشداران استان به پيشنهاد رييس کارگروه و تأييد کارگروه

ق- نماينده دهياران استان به انتخاب دهياران

ر- يک نفر از روساي شوراي اسلامي روستا با معرفي رييس شوراي اسلامي استان

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی