دبیرخانه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی

دبیرخانه شورا در سازمان برنامه و بودجه استان مستقر می‌باشد و وظایف آن به شرح زیر تعیین می‌شود:

الف ـ تهیه دستور كار جلسه‌ وارسال دعوت نامه های شورا یك هفته قبل از برگزاری جلسه با هماهنگی رییس شورا

ب ـ ارسال تصمیمات شورا، حداکثر ظرف یک هفته پس از تشكیل جلسه، برای اعضاء، دستگاههای اجرایی ذیربط استان و سازمان .

ج ـ ارائه گزارش های نظارتی مستمر و پیگیری مصوبات شورا و تهیه گزارشهای فصلی و سالانه از عملكرد شورا و كارگروههای تخصصی و ارسال آن به سازمان.

د ـ تهیه برنامه‌ زمانبندی تشكیل جلسات شورا و كارگروههای تخصصی

هـ ـ بررسی پیشنهادهای رسیده از کارگروه ها ودستگاههای اجرایی به منظور تطبیق با قوانین و مقررات و اسناد بالادستی

و- آماده‌سازی پیشنهادهای كارگروههای تخصصی جهت طرح و تصویب در شورا.

ز ـ فراهم سازی تعامل و استفاده از ظرفیت­های شورای فنی استان در پیشبرد امور شورای برنامه ریزی.

ح- ایجاد هماهنگی­های لازم بین کارگروههای تخصصی شورا

ط- انطباق مصوبات شورا با قوانین و مقررات

ی- پیگیری تهیه برنامه عملیاتی توسط كارگروههای تخصصی و تصویب آن در شورا

ک- سایر موارد ابلاغی از شورا و مراجع ذیربط

محمدعلی شجاعی

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی رئیس شورای برنامه ریزی
حسن پارسی پور

دبیر شورای برنامه ریزی و توسعه استان

معرفی دبیر شورای برنامه ریزی